google-site-verification=R-U10ymDFSFhslIWJ5vKI7WioFM6H8cqne54wj6ytG8
 

Responsive Embed

16:9 aspect ratio

[embed-responsive ratio=”16by9″]

[/embed-responsive]
 
Usage:
[well size=”lg”]
[embed-responsive ratio=”16by9″] … [/embed-responsive]
[/well]

4:3 aspect ratio

[embed-responsive ratio=”4by3″]

[/embed-responsive]
 
Usage:
[well size=”lg”]
[embed-responsive ratio=”4by3″] … [/embed-responsive]
[/well]